Poľnohospodári musia nájsť spôsoby, ako vyprodukovať viac potravín na nezmenenej ploche. Jedným z riešení je precízne poľnohospodárstvo.

CDA tryska umožňuje generovať postrek z 95 % kvapiek rovnakej veľkosti.

Precízne poľnohospodárstvo musí preto vy- užívať nové technológie na zvyšovanie úrod plodín a zároveň znižovať potreby tradičných vstupov na pestovanie plodín, ako sú pôda, voda, hnojivá, herbicídy a insekticídy. Spoločnosť OLIVEX, spol. s r. o. pôsobí v ob- lasti poskytovania inovatívnych spôsobov poľ- nohospodárskej výroby od roku 1991 a túto jej filozofiu potvrdzuje aj ocenenie „Zlatý ko- sák“ pre plávajúci multifunkčný stroj Truxor. Spoločnosť OLIVEX ponúka aj vysokovýkon- né protimrazové mobilné zariadenie F-AirGo. Ďalšou novinkou, s ktorou prichádzame na slovenský trh, je patentovo chránený rotačný kultivátor BUSAROTOR a mnohé ďalšie. Viac informácií nájdete na stránke www.olivex.sk. Na základe týchto skutočností ako i potreby posunúť na vyšší level ochranu a výživu plo- dín, prichádzame s ďalšou unikátnou službou.
Je ňou novinka – aplikácia médíí zo vzduchu. Pre napĺňanie úloh precízneho poľnohos- podárstva v našej obchodnej ponuke je pra- covný nosič dron WohnderDrone Agro A10 s patentovo chránenou homogenizovanou tryskou tretej generácie CDA s digitálne ria- deným presným miešaním kvapalín a ich vy- soko efektívnym uložením na plodiny. Jedinečnosť toho systému vyvinutého našou maďarskou partnerskou firmou ISMTECH je v hlavnom motíve:

„Postrekovanie dronom nezačína vo vzduchu.“
Efektívnosť celého procesu začína mobilitou celého zariadenia, ktoré sa zmestí na klasický prívesný vozík a obsahuje 300 litrovú nádrž na miešanie a 900 litrovú nádrž na vodu + di- gitálnu miešaciu – homogenizačnú – plniacu ednotku DFB, obslužný materiál pre drony a vežu operátora. Táto výbava stačí na ošet- renie 70 až 110 ha. Pracovný výkon s jedným dronom je približne 10 ha za hodinu. Do toho systému je možné zapojiť aj viac pracovných dronov.

Všetky jednotky DFB sú vybavené kontinu- álnou prípravou aplikovaných kvapalín, au- tomatizovaným samočistením a bezpečným rýchlym plnením.
Nosné pracovné stroje – drony v tomto sys- téme s patentovanou hlavicou CDA pracujú s rovnakým množstvom aplikačnej látky ako tradičné ramenové postrekovače.
Podstatný rozdiel je však v množstve vody. Pre dron stačí na dosiahnutie požadovaného účinku len 8 l/ha. Toto je dosiahnuté vyš- šou koncentráciou aplikovaného média, čo je možné vďaka digitálne riadenej miešacej jednotke, ktorá zaručuje na jednej strane ab- solútne presný miešací efektívny pomer vody a účinnej látky a na strane druhej znižuje na minimum environmentálne bezpečnostné riziko, čo v klasickej forme miešania postre- kov na oko alebo odmerkami nie je možné dosiahnuť.

Je samozrejmosťou, že celý systém je vyvi- nutý partnerskou firmou ISMTECH a tým je zabezpečená komplexná a pohotová servisná operatíva. Celý systém je v základe vybavený FPV kamerou a presným radarom s plnou me- teorologickou podporou.
Záverom môžeme zhrnúť výhody toho kom- plexného ošetrovania plodín, a to sú maximál- na flexibilita (vozidlo SUV + príves), maximál- na presnosť miešania postrekových médií, environmentálna bezpečnosť a vylúčenie pre- jazdov techniky po ošetrovaných plochách. V neposlednom rade je to aj vysoká finančná efektívnosť na jednotku ošetrovanej plochy a bezkonkurenčná rýchlosť a kvalita výkonu poskytovanej služby.

Bližšie informácie:
Oliver Kántor 0903/497 594
a
Arpád Wimmer 0903/202 541.